O nás

Jaroslav Valenta – majitel

místo narození: Plzeň
rok narození: 1978

– v cestovním ruchu od roku 1994
– Obchodní ředitel, NaCesty.cz s.r.o. 2006 – 2015
– Country Manager Czech Republic, Express Travel International GmbH 2016 – 2018
– zakladatel Bukuj.cz 2015, Traveo.cz 2020
– Schmetterling International GmbH & Co. KG, Licensed Travel Agent
– Holiday Extras GmbH, Sales Agent
– Amadeus Certificate Partner
– IATA Travel and Tourism

destinace: USA, Střední Amerika, Karibské ostrovy, Jižní Evropa, Severní Afrika, Indický oceán, Střední a Blízký východ

kontakt: jaroslav.valenta@bukuj.cz +420 603 517 349

 

Miroslav Čuda – agent

místo narození: Plzeň
rok narození: 1968

– PGA Member – profesionální trenér golfu
– IHG, Marriott Int., Hilton Hotels, Starwood Hotels, Hyatt Hotels, Accor (Gold Member)
– Frequent-flyer program Specialist
– Travel Manager bukuj.cz

destinace: USA, Evropa, Turecko, Portugalsko, JAR, Filipíny, S.A.E., Vietnam, Kostarika, Mexiko

kontakt: miroslav.cuda@bukuj.cz +420 722 697 804

 

Sandra Vachatová  

– asistentka rezervačního oddělení

kontakt: sandra.vachatova@bukuj.cz

 

Veronika Čiháková

– asistentka zákaznické podpory

kontakt: veronika.cihakova@bukuj.cz

 

sídlo společnosti:

Bukuj.cz, Losiná 414, 332 04, Plzeň – město

IČO: 67116451 DIČ: CZ67116451

bankovní spojení:
CZK 212 844 440 / 0300 ČSOB, a.s.
CZK 270 100 1750 / 2010 Fio banka, a.s.
EUR 280 100 1758 / 2010 Fio banka, a.s / IBAN CZ6020100000002801001758, BIC(SWIFT) FIOBCZPPXXX

 

naše služby:

Zařizujeme cesty a služby po celém světě. Víme kde, jak, s kým.
Sečetli jsme 60 let našich zkušeností v cestovním průmyslu. Po světě máme navštíveno více jak 100 destinací. Máme zkušenosti z korporátního prostředí i se soukromou sférou a osobním přístupem.

nyní se zabýváme privátní klientelou pod značkou bukuj.cz:

*letenky
*hotely, ubytování
*6000+ evropských cestovních kanceláří
*půjčovny vozů, servis na letišti včetně parkování
*sportovní a poznávací pobyty, specializace na golfové zájezdy a potápění
*celosvětový rezervační systém vstupenek Sports Events 365, Top Events
*kompletní pojištění cesty

Zaměřujeme se na mezinárodní on-line rezervační systémy, u zájezdů nebo při kombinaci služeb pracujeme na bázi tzv. Dynamic packaging od našeho německého obchodního partnera. Tento postup nabízí miliardy kombinací a porovnává nejvýhodnější letenku / nejlevnější lůžko. Tato metoda nám přináší úspěch již několik let.

Naším specifikem je nabídka neveřejných charterových letenek nakoupených přímo od CK. V případě zájmu zajištujeme i celý charterový let na krátké a střední cesty (Boeing 737 – 800, 148 cestujících, třída Y). Organizujeme skupinové zájezdy na vybrané sportovní události.

V roce 2018 jsme rozšířili naší působnost v České republice a na Slovensku.

Zabýváme se servisem pro cizince s trvalým pobytem v ČR nebo pro zahraniční společnosti. V případě potřeby nabízíme překladatelskou činnost a tlumočení požadavků na pořadatele služeb. Zajišťujeme víza a ověření vstupních podmínek. Do některých zemí jsme schopni zajistit služby delegáta či průvodce pod naší značkou a servisem.

Klientům nabízíme využití našich Frequent-Flyer Programs od leteckých aliancí a Card Benefits pro 5* hotelové řetězce.
V případě nutnosti zajišťujeme on-line odbavení a zasíláme přímo palubní lístek. Po dobu cesty hlídáme změny časy letů, ověřujeme dopravní situaci při cestě na letiště. V případě zpoždění, ztráty a poškození zavazadla nebo při reklamaci služeb, řešíme tento proces za klienta.

Zasíláme upozornění na některé mimořádné nabídky od pořadatelů, stornované zájezdy nebo naše interní nabídky.

Servis pro naše klienty je zdarma, jsme provizní prodejce. Nabízíme také bezplatné právní poradenství od partnerské AK. Všechny naše cesty jsou pojištěny Uniqua Insurance Group.

Pokud máte o naše služby zájem, prosím vyplňte formulář na úvodní straně, nebo napište na info@bukuj.cz
(pozn. 10/2019 naše kapacita je nyní bohužel omezená, ale pokusíme se Vám vyhovět – děkujeme za pochopení)

Přejeme šťastné cesty! bukuj.cz

About us

Jaroslav Valenta – Owner

place of birth: Pilsen
year of birth: 1978

– in tourism since 1994
– Sales Director, NaCesty.cz s.r.o. 2006 – 2015
– Country Manager Czech Republic, Express Travel International GmbH 2016-2018
– Founder / Owner Bukuj.cz 2015, Traveo.cz 2020
– Schmetterling International GmbH & Co. KG, Licensed Travel Agent
– Holiday Extras GmbH, Sales Agent
– Amadeus Certificate Partner
– IATA Travel and Tourism

destinations: USA, Central America, Caribbean Islands, South Europe, North Africa, Indian Ocean, Middle and Middle East
contact: jaroslav.valenta@bukuj.cz +420 603 517 349

 

Miroslav Čuda – Agent

place of birth: Pilsen
year of birth: 1968

– PGA Member – professional golf coach
– IHG, Marriott Int., Hilton Hotel, Starwood Hotel, Hyatt Hotel, Accor (Gold Member)
– Frequent-flyer Specialist program
– Travel Manager bukuj.cz

destinations: USA, Europe, Turkey, Portugal, South Africa, Philippines, S.A.E., Vietnam, Costa Rica, Mexico
contact: miroslav.cuda@bukuj.cz +420 722 697 804

 

Sandra Vachatová

– Assistant of CRS

kontakt: sandra.vachatova@bukuj.cz

 

Veronika Čiháková

– Assistant of Customer Care

kontakt: veronika.cihakova@bukuj.cz

 

Address:

Bukuj.cz, Losiná 414, 332 04, Plzeň – město

IČO: 67116451 DIČ: CZ67116451

Bank connection:

CZK 212 844 440 / 0300 ČSOB, a.s.
CZK 270 100 1750 / 2010 Fio banka, a.s.
EUR 280 100 1758 / 2010 Fio banka, a.s / IBAN CZ6020100000002801001758, BIC(SWIFT) FIOBCZPPXXX

our services:

We arrange travel and services around the world. We know where, how, with whom.
We have added 60 years of our experience in the travel industry. We have over 100 destinations worldwide. We have experience from the corporate environment but also with private sphere and personal approach.

now we deal exclusively for our private clients of bukuj.cz:

* airfare
* hotels, accommodation
* 6000+ European Tour Operators
* car rental, airport service including parking
* sports and sightseeing stays, specializing in golf tours and diving
* worldwide booking system Sports Events 365, Top Events
* complete travel insurance

We focus on international on-line booking engine systems, we work on Dynamic Packaging from our German business partner for tours or a combination of services. This procedure offers billions of combinations and compares the best air fare / cheapest bed. This method has been a success for several years.

Our specificity is the offer of non-public charter tickets purchased directly from tour operators. In case of interest, we can also arrange the whole charter flight for short and medium trips (Boeing 737 – 800, 148 passengers, Economy class Y). We organize group tours for selected sporting events.

In 2018 we expanded our operations in the Czech Republic and Slovakia.

We also provide services for foreigners with residence in the Czech Republic and for foreign companies. We offer translation or interpreting requests to operators.
We ensure the visas and verification entry to destinations. In some countries we are able to provide delegate services or guides under our brand and service.

We offer our clients the use of our Frequent-Flyer Programs from airlines and Card Benefits for 5 * hotels.
We provide on-line check-in and following sending the board passes directly to clients. Throughout the journey we monitor possible change flight times and actual the traffic situation on highways to airports. In case delay, lost or damage of baggage, complaints of services, we handle everything with organizators on behalf of the client.

We send notice of some special offers, canceled tours possible to re-booking or our internal offers.

Service for our clients is free of charge, tour operators provide us a commission. We offer free legal advice from partner LO also. All our trips are insured by Uniqua Insurance Group.

If you are interested in our services, please fill in the form on the home page or write to info@bukuj.cz
(note 10/2019 our capacity is unfortunately limited now, but we will try to contact you as soon is possible – thank you for your understanding)

Have a good trip! bukuj.cz